Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 
 
Ημερομηνία 22/03/2019
Περιγραφή  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 5.1.1. και 5.1.2. στο πλαίσιο του έργου:

“Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism/EXTRO – CULT”

που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος:

Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας -τιμής

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.