Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
 
Ημερομηνία 16/12/2019
Περιγραφή  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Δημοσιεύθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού
Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ για την τρίτη (3η)
περίοδο υποβολών.

Σύμφωνα με την Απόφαση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης για την Κατηγορία Δικαιούχων Α (Ανεργοι, Μισθωτοί)
και για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (αυτοαπασχολούμενοι) έως την
17/01/2020. Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι οριστικές και η μη τήρησή αυτών
οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα
δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται
κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα
υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η Απόφαση Ένταξης.

Η σχετική απόφαση:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20191216_paratash_3h_per_ypobol.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.