«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» 
 
Ημερομηνία 14/06/2021
Περιγραφή  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ»
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι

οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία

τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών

περιοριστικών μέτρων στη χώρα.

 

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών

λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης,

αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης

ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,

καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων

δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη

διατήρηση θέσεων εργασίας.

 

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

 

16 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι

οποίες διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της

οικίας τους χώρο.

 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι

δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα

έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής,

πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

 

Επιδότηση

 

Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

 

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή

ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

 

Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του

2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη

Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της

δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

 

Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.

Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το

φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της

Πρόσκλησης.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του

φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των

4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο

εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των

ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους

2019,

Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του

φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των

4.000 ευρώ.

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με

την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω

γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της

επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους

επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που

προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος

σημασίας (De Minimis).

 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο

πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ'

αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,

ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική

υποστήριξη, κλπ.)

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών

εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε

επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).

5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, 

προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών

για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

 

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα

12:00

 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

www.ependyseis.gr/mis

 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prokhryxh_gymnasthria-paidotopoi.pdf

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.