Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 
 
Ημερομηνία 14/06/2021
Περιγραφή  Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των

αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19

λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

 

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των

δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να

παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν

τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της

Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

 

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

 

20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον

δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει

έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

 

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

 

 

Επιδότηση

 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική

επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

 

Επιχορήγηση 2.000 ευρώ

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ

 

Επιχορήγηση 1.500 ευρώ

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ

 

Επιχορήγηση 1.000 ευρώ

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ

 

Επιχορήγηση 500 ευρώ

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019

 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να

αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες

προϋποθέσεις:

Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ

του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,

Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων

δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας

εξοπλισμού:

 

Η/Υ

laptops

routers

web κάμερες

μικρόφωνα

ακουστικά

ηχεία

συστήματα τηλεδιάσκεψης

scanners/πολυμηχανήματα

οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το

κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι

μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

 

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα,

tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά

(πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και

laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της

επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα

13:00

 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα

15:00

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr  με την ένδειξη:

«Επιχορήγηση  αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας,

σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prokhryxh_dikhgoroi.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.