ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Τ.ΑΚ. 2009 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ημερομηνία 15/05/2009
Περιγραφή   ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Τ.ΑΚ. 2009 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. ενημερώνει ότι :

 

1)Δόθηκε παράταση για την υποβολή Δηλώσεων  Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009.Οι ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής :

 

α) Μέχρι 22 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι 25 Μαΐου 2009   τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι 26 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι 27 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι 28 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι 29 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι 1 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι 2 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι 3 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι 4 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 0

 


2)Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κ.λ.π κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους.
   

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.