Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ ΑΠΟ 25/05/09 
 
Ημερομηνία 26/05/2009
Περιγραφή   Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ ΑΠΟ 25/05/09
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Είδε το «φως» της δημοσιότητας ,στις 25/05/09,η Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων µέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Οι ενισχύσεις αφορούν στις θεµατικές ενότητες : Μεταποίηση- Τουρισµός- Εµπόριο -Υπηρεσίες .Για τα νησιά μας η επιδότηση είναι 65% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000-300000 Ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι: το Πρόγραµµα αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δυο(2) τουλάχιστον  χρήσεις, απασχολούν από 0 - 50 άτοµα και ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυµαίνεται:

 

1.       από 50.000 - 10.000.000 Ευρώ, για την «Μεταποίηση»

 

      2.   από 30.000 - 10.000.000 για τον Τουρισµός και για το Εμπόριο και Υπηρεσίες
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηµεροµηνία (25/05/09) ανάρτησης της προδηµοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr είναι ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών και όχι  ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/ προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.