ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ! 
 
Ημερομηνία 28/03/2010
Περιγραφή   ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Τα Προγράμματα μέσω ΤΕΜΠΜΕ που αφορούν την παροχή διευκολύνσεων για εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων θα δώσουν την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αποκτήσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολλές, όμως, από τις; εν λόγω επιχειρήσεις επιθυμούσαν να υποβάλλουν αίτημα  και στις Τράπεζες για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ή και ενήμερων οφειλών σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Προϋπόθεση ,όμως, για τη θετική υποδοχή του αιτήματος τους ήταν: α)Η ύπαρξη Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας και β) κατάθεση αιτήματος μέχρι 15/04/2010.Οι παραπάνω δυο προϋποθέσεις αποτελούσαν ανυπέρβλητα προσκόμματα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να κάνουν χρήση του νόμου για την ρύθμιση και δεν είχαν ενημερότητα. Ύστερα, λοιπόν, από αίτημα των Επιμελητηρίων, η Υπουργός Οικονομίας κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή δια της οποίας δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων να καταθέσουν τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που απαιτείται για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, μέχρι 31 Μαΐου 2010(δεν απαιτείται, δηλαδή να την καταθέσουν οπωσδήποτε στις 15/04/2010), έτσι ώστε να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο να την αποκτήσουν εντασσόμενες στο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.