ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ! 
 
Ημερομηνία 05/07/2012
Περιγραφή   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
4

Με την ευκαιρία της έναρξης διενέργειας των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, ( λήγουν την Παρασκευή 31 Αυγούστου), η ΕΣΕΕ έστειλε οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους Εμπορικούς Συλλόγους- μέλη της σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής:

1.Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά  εκτίθενται.

2.Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα το αναγράψει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να διασαφηνίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).

3.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών εξαγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπόρους διότι οι κυρώσεις είναι βαρύτατες .Ειδικότερα:

Α.Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν (το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3%!)  

Β. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000-100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Τέλος, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών.

 

 
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.