ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Ημερομηνία 16/09/2009
Περιγραφή   ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
 Προωθήθηκε( 16/09/09) στην Προεδρία της Δημοκρατίας η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζεται (και) το «πάγωμα» των πλειστηριασμών για οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ, αλλά και η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ.Για το «πάγωμα» των πλειστηριασμών έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Όσον αφορά την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ προβλέπεται η πληρωμή ενός σημαντικού ποσοστού της οφειλής (30%) ταυτόχρονα με τη δήλωση και η εξόφληση του υπολοίπου σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις. Στο διάστημα αυτό θα ισχύει η από το νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες. Μετά το διάστημα των δύο μηνών, θα αναζητούνται και οι ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση. Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, καθώς η διακίνηση πολλών μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να μην έχουν εισπράξει τον ΦΠΑ των πωλήσεών τους μέχρι την ημέρα καταβολής του και να μην μπορούν να τον αποδώσουν

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.