ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΑΠΌ 15/12/08 ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Ημερομηνία 12/12/2008
Περιγραφή   ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΑΠΌ 15/12/08 ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών.( Το επιτόκιο είναι επιτόκιο ΕURΙΒΟR + 2,1 μονάδες.) και ότι η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% των άτοκων δανείων μέχρι 350.000 Ευρώ.Τα δάνεια, επίσης, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τελευταίων τριών ετών.

  

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.