ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ-ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Ημερομηνία 20/04/2011
Περιγραφή  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ-ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To EBEKI ενημερώνει:

 

 

1.Με ανακοίνωσή του Ο ΟΑΕΕ προειδοποιεί  ότι θα προχωρήσει , από την 1η Μαΐου σε αναστολή  καταβολής της σύνταξης όσων συνταξιούχων δεν έχουν απογραφεί  και ενημερώνει τους εν λόγω συνταξιούχους ότι θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε όποια Τράπεζα επιθυμούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής.

 

 

2. Τέθηκε από την Γ. Γ. Π. Σ. του Υπουργείου Οικονομικών η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων από την Δευτέρα 18 Απριλίου 2011.Οι δηλώσεις αφορούν Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Αστικές, Αφανείς ή Συμμετοχικές Εταιρίες. Η υπηρεσία καλύπτει, επίσης, την υποβολή των  εντύπων Ε2, Ε3 και Ιολογισμού-που απαιτείται να συνυποβληθούν.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 28 /04/2011( καταληκτική ημερομηνία)


 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.