ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ι.Κ.Α.! 
 
Ημερομηνία 17/09/2011
Περιγραφή  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ι.Κ.Α.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Ι.Κ.Α. γνωστοποίησε ότι  παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εργοδότες οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση -ή έχουν απενταχθεί- να «καταφύγουν» στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού.

 

Με την υπαγωγή στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού, αναστέλλεται μέχρι 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων για τους παραπάνω οφειλέτες.
 Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό, αρκεί να υποβληθεί σχετική αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στο διακανονισμό είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.
 Ο τρόπος εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών καθορίζεται ως εξής:
1.Οι οφειλές που αφορούν το 2011 ρυθμίζονται σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις,

 

2.Οι οφειλές που αφορούν προηγούμενα χρόνια κεφαλαιοποιούνται στις 31/12/2010 και για την εξόφλησή τους καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του μέσου όρου των τρεχουσών εισφορών του Δ΄τριμήνου του 2010.

 

3.Οι οφειλέτες που δεν απασχολούν υπαλλήλους και οι οφειλέτες από οικοδομοτεχνικά έργα μπορούν να εξοφλήσουν καταβάλλοντας το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής για ποσά κατώτερα των 300.000 ευρώ και το 0,80% για μεγαλύτερα ποσά.
Εφόσον  η αίτηση υποβληθεί μέχρι 31/10/2011, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Το Ι.Κ.Α., τέλος, προειδοποιεί ότι στις περιπτώσεις οφειλετών, που δεν θα προσφύγουν  στον προσωρινό διακανονισμό θα εφαρμοστεί η πλήρης επιβολή των προβλεπομένων αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.