ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Ε9-ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
Ημερομηνία 19/12/2009
Περιγραφή  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Ε9-ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

 

1)       Από τη ΓΓΠΣ ανακοινώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και έχουν ήδη εκδοθεί(ή θα εκδοθούν άμεσα) εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.ΑΚ. του 2008, για το 96% του συνόλου των φορολογούμενων.
Οι πολίτες για τους οποίους η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και έχουν λάβει από τη Γ.Γ.Π.Σ. ειδοποίηση για τη βελτίωση / διόρθωση των δηλώσεών τους μέσω τελέφωνου ή διαδίκτυου, πρέπει να το πράξουν μέχρι 22/12/09 διότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

 

2)       Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1150/2009 θα ισχύσει και το 2010 το όριο των 300 Ευρώ στις συγκεντρωτικές. Στην απόφαση, εκτός των άλλων, αναφέρεται:
 «Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις …δεν περιλαμβάνεται, κατ εξαίρεση, για το ημερολογιακό έτος 2010 η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο …έτος, δεν συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.»


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.