ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Ημερομηνία 30/08/2010
Περιγραφή  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ηπείρου- Ιονίων νήσων παρουσιάζει στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες».Η εκδήλωση αφορά  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό μας και θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30.

 

Ως γνωστόν, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι η 30η Σεπτεμβρίου, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40% και αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

 

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων-Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού και λογισμικού-αγορά τεχνογνωσίας-δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού-δαπάνες μετεγκατάστασης-άυλες δαπάνες.

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.