ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜμΕ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 
Ημερομηνία 10/07/2008
Περιγραφή  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜμΕ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ εκφράζει την ικανοποίησή του  που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να έχουν τα Κράτη-μέλη την δυνατότητα να ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους χωρίς Κοινοτική έγκριση.

Ο νέος κανονισμός που θα τεθεί σε ισχύ τις ερχόμενες εβδομάδες στοχεύει να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αρχές, τους ενσχυόμενους και για την Επιτροπή,παρέχοντας στις Κυβερνήσεις τη δυνατότητα να ενισχύουν αυτομάτως τους μικρομεσαίους, σε   26 κατηγορίες ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα ,να καταπολεμηθεί η ανεργία και να προστατευθεί.το περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες ενισχύσεων που επιτρέπονται, εκτός των άλλων, είναι:

Νέες επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες-Νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές -Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ- συμμετοχή ΜμΕ σε Εκθέσεις- Έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας- νέες καινοτόμες επιχειρήσεις- Εκπαίδευση και πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική θέση υπό μορφή επιδότησης μισθού-Πρόσληψη ατόμων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού- Αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία- Επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας - Επενδύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές κ.λ.π..

Η εκτίμησή μας είναι, ότι το μέτρο μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες χορήγησης ενισχύσεων.
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.