ΕΠΙΔΟΤΕΙ Ο Ο.Α.Ε.Δ ΜΕ 18-21.000 ΕΥΡΩ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ! 
 
Ημερομηνία 22/11/2008
Περιγραφή  ΕΠΙΔΟΤΕΙ Ο Ο.Α.Ε.Δ ΜΕ 18-21.000 ΕΥΡΩ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ"!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ξεκίνησε από 21 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε ένα ακόμη Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε 3000 νέους(από 22-32) ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν επιχείρηση. Ο Οργανισμός επιδοτεί με 18.000-21000 Ευρώ τους συμμετέχοντες και διαθέτει συνολικά 57 εκατ. Ευρώ για το 2009 και 2010. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στο www.oaed.gr, πεδίο e-αίτηση( και μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ) Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα είναι:α) Να έχει ο υποψήφιος την ιδιότητα του άνεργου β) Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης γ) Να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. δ) Να έχει ΑΦΜ και να έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ε) Να έχει «προχωρήσει»σε έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και οπωσδήποτε μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

 

Στο Πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί και μέλος Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό Κεφάλαιο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη, πριν προχωρήσουν στην κατάθεση αίτησης, πρέπει να δουν με ιδιαίτερη προσοχή εκείνες τις περιπτώσεις επιχειρηματικής δράσης και πρακτικής που αν υπάγονται σε κάποια από αυτές δεν είναι δυνατόν να μετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.