ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜμΕ( ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) 
 
Ημερομηνία 20/05/2009
Περιγραφή  ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜμΕ( ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξη τύπου στις 20/05/09, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .Θα διατεθούν 1 δις. 50 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 17.000 επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το 80% που ποσού αυτού κατευθύνεται στην Περιφέρεια,. Θα διατεθούν από 250 εκατ. Ευρώ για κάθε τομέα και 50 εκατ. Ευρώ για τις εταιρίες franchise.
Οι δράσεις θα απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 - 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:
Α. από 50.000 -10.000.000 Ευρώ, για την «Μεταποίηση»,
Β. από 30.000 -10.000.000 Ευρώ, για τον «Τουρισμό»
Γ. και από 30.000 -10.000.000 Ευρώ για τις «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.
 Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι:

 · Για τη Μεταποίηση: από 50.000  έως 300.000 Ευρώ.
 · Για τον Τουρισμό: από 30.000 έως 250.000.
 · Για το Εμπόριο: από 20.000 έως 200.000

 

 · Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 έως 200.000
Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες
 Επιδοτείται- για τα νησιά μας- το 65% του Προϋπολογισμού
Η δημιουργία και η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για την Μεταποίηση, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τουρισμό (π.χ. καταλύματα).
Την Δευτέρα 25 Μαΐου θα αναρτηθεί η προδημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

 

Επιπλέον του ποσού αυτού, θα διατεθούν 250 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο ειδικής δράσης που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων. (Και αυτή η προκήρυξη είναι σχεδόν έτοιμη και θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορά τους κλάδους των. μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών και γιατρών. Θα χρηματοδοτηθούν για αγορά εξοπλισμού)
 
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.