ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Ημερομηνία 09/03/2010
Περιγραφή  ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1) Όσον αφορά τις καθυστερούμενες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία παρέχεται, πλέον, η ευχέρεια εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών (µετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων) µετά από αίτηση του οφειλέτη. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες µε την προϋπόθεση, της καταβολής των τρεχουσών εισφορών. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ.

 

2) Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ που ανακοινώθηκαν  03/03/2010 θα ισχύσουν από 15 Μαρτίου 2010.

 

3)Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν πρόκειται το Υπουργείο να προχωρήσει σε επιστροφή Φ.Π.Α. πριν 31/05/10, διότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει πριν από αυτό το χρονικό σημείο τους ελέγχους.

 

4)  Από τη τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι καθιερώθηκε η υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου των τριμηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), για το σύνολο των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων κ.λ.π. για περιόδους απασχόλησης από 1 Ιανουαρίου 2010 . 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.