Η Α.Π.Δ. ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ! 
 
Ημερομηνία 29/01/2013
Περιγραφή  Η Α.Π.Δ. ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

ika_12

 

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Oι εργοδότες των  Κοινών Επιχειρήσεων  και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιανουαρίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την28η του μηνός Φεβρουαρίου). Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο www.ika.gr
Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των Α.Π.Δ. για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο 2013

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ η οποία θα αναρτηθεί  στο www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου

(Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης )


 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.