ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία 08/09/2011
Περιγραφή  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

 

1) Από τις 20-30 Σεπτεμβρίου και αναλόγως του καταληκτικού ψηφίου του Α.Φ.Μ.  θα υποβληθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν γίνει η υποβολή θα καταλογιστούν πρόστιμα).Η υποβολή καταστάσεων
μπορεί να γίνει είτε με την απευθείας συμπλήρωση διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας, είτε με δημιουργία και την υποβολή κατάλληλου αρχείου. Μετά την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα γίνουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

 


Η υποβολή θα γίνει ως εξής:

• Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011 για τους ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1, 2, 3.

• Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου για τους ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4, 5, 6.

• Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου για τους ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7, 8, 9.

• Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου  για τους ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0.

 

 

2) Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους - επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβώς καταστάσεις και ισοζύγια των παρ. 1 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και έτος 2009, εφόσον οι καταστάσεις και ισοζύγια υποβληθούν στην αρμόδια Εφορία μέχρι και την 30.9.2011.
 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.