ΜΕΧΡΙ 10/11/12 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101. 
 
Ημερομηνία 29/10/2012
Περιγραφή  ΜΕΧΡΙ 10/11/12 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

internetthumblarge_02

Aπό σήμερα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101§1 (έντυπο Φ010) με ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου την 30/06/2012 και καταληκτική ημερομηνία την 10/11/2012. 

 Επίσης από σήμερα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε5, Φ 010, Φ 012) των οικονομικών ετών 2011 & 2012 με χρεωστικό υπόλοιπο.

 

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.