ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ημερομηνία 14/01/2009
Περιγραφή  ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Με την. Κ2-11365/16-12-2008 ΚΥΑ ορίστηκε εκ νέου το περιεχόμενο για τα Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), ώστε το περιεχόμενο αυτών να συγκλίνει με το περιεχόμενο των περιοδικών συνοπτικών υποδειγμάτων που δημοσιεύουν οι εισηγμένες Α.Ε. Με την απόφαση αυτή καταργείται η 6511/172 (ΦΕΚ 237/23-2-2006) απόφαση που όριζε τα μέχρι τώρα δημοσιευόμενα συνοπτικά υποδείγματα και ισχύει για χρήσεις που λήγουν μετά την 30-12-2008.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.