ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! 
 
Ημερομηνία 03/09/2009
Περιγραφή  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης  εξήγγειλε ότι συντόμως ο Οδηγός Εφαρμογής θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και -πιθανόν-από την 1η Νοεμβρίου θα αρχίσει η υλοποίηση νέου προγράμματος στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των τομέων του εμπορίου και των υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 106 εκατ. ευρώ.Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορά νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έχει κάθε επαγγελματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που η έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα ή το πολύ τρία χρόνια από την προδημοσίευση του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, για την επιλεξιμότητα της κάθε επιχείρησης, να έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 50% ή και 60% -όταν είναι εγκατεστημένες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, σεισμόπληκτες ή πυρόπληκτες περιοχές- και για δαπάνες:
Α) Εξοπλισμού (μέχρι 100% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού)                                                                                                          
Β)Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων (μέχρι 30% του συνολικού προϋπολογισμού
Γ) Aϋλες δαπάνες όπως προβολή, προώθηση, υπηρεσίες συμβούλων κ.λπ.


Τα όρια του προϋπολογισμού των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν ξεκινούν από 30.000 και φτάνουν τις 100.000 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή του επίδοξου δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή και τραπεζικό δάνειο.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.