''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ''-ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ! 
 
Ημερομηνία 17/10/2011
Περιγραφή  ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ''-ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To EBEKI ενημερώνει:

 

1. Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης».Το εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη νέων επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης και δι αυτού στηρίζονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων και άνεργων επιχειρηματιών. Οι ∆ράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Οδηγό Προγράµµατος στον οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων κ.λ.π. Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στα www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2011 (Με καταληκτική ηµεροµηνία στις 15 Ιανουαρίου 2012.) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.epeaa.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες:Στα τηλέφωνα 210 6985210 και 8011136300.

 

2. Με τροπολογία του Υπ. Οικονομικών καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονταν από τον φόρο εισοδήματος τα κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ των νέων επιτηδευματιών για τα τρία (3) πρώτα χρόνια από την έναρξη της επιχείρησης , εφόσον αυτοί δεν είχαν συμπληρώσει κατά τον χρόνο έναρξης το 35ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάργηση έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2011 και μετά.(Πρόκειται για ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη!)

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.