ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
 
Ημερομηνία 22/06/2009
Περιγραφή  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η Υπουργός Απασχόλησης υπέγραψε εγκριτικές αποφάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων επιχορήγησης 6.000 νέων ελεύθερων επιστημόνων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς και δύο προγράμματα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  που θα  υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ ( Συντόμως, αναμένεται να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ, όπου θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής).

 

Όσον αφορά την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επιστημόνων το πρόγραμμα προσφέρει ποσό επιχορήγησης 15.000 Ευρώ ανά άτομο και αφορά νέους γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών. Από τις 6.000 θέσεις επιχορήγησης ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ η επιλογή των προς επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων θα γίνει με βάση τον αριθμό προτεραιότητας κατά την κατάθεση της αίτησης

 

Το όριο ηλικίας συμμετοχής ανέρχεται στα 42 χρόνια για μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου παιδιού και για τους γιατρούς.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 

·          Οι υποψήφιοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τις 2/01/09 και να μην έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ετών από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου ή απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους γιατρούς) μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους

 

·           Να μην έχουν δηλώσει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 Ευρώ κατά το 2008. (Εξαιρούνται οι αμοιβές κατά την πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος.).

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.