Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς EXTROCULT 
 
Ημερομηνία 10/07/2020
Περιγραφή  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς EXTROCULT
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ημερομηνία       10/07/2020

Περιγραφή         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ιούλιος 2020)

 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης τμήματος του παραδοτέου 4.1.1. που αφορά στις δράσεις διοργάνωσης και δημοσιότητας της πολιτιστικής εκδήλωσης 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου «Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» με ακρωνύμιο  EXTROCULT στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” σας καλεί να υποβάλλετε την προσφορά σας.

   

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά.

  

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 131, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100

έως και την Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 12:00. Πέραν της προθεσμίας δεν

θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

Για να κατεβάσετε την προσφορά σε PDF κάντε κλικ εδώ  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.