ΠΡΩΤΑ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ! 
 
Ημερομηνία 15/09/2012
Περιγραφή  ΠΡΩΤΑ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

3_6_02

ΠΡΩΤΑ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Mε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών   δεν θα γίνεται επιστροφή φόρου προς τους φορολογούμενους - μετά από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων- αν δεν ελεγχθεί ο φορολογούμενος  για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο. Αν, πράγματι, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, γίνεται συμψηφισμός !

Επιπλέον:

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, για να την εισπράξουν θα πρέπει πρώτα να υποστούν έλεγχο  από την αρμόδια εφορία Οι φορολογούμενοι, μάλιστα, που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΟΥ, για έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

Οι φορολογούμενοι χωρίς ληξιπρόθεσμα χρέη και με επιστροφή φόρου μικρότερη των 1.500 ευρώ, στο εκκαθαριστικό σημείωμα που παραλαμβάνουν θα υπάρχει ενσωματωμένη ειδοποίηση για την είσπραξη του ποσού.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.