ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α. 
 
Ημερομηνία 19/07/2010
Περιγραφή  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 3863 /2010  δίνεται  η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με πολύ ευνοϊκούς όρους.Οι εργοδότες έχουν, λοιπόν, την δυνατότητα
1) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών).
2)Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 60% επί των προσθέτων τελών Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση ρύθμισης στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.. μέχρι 15/10/2010.Αν η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 15η  Οκτωβρίου τα ανωτέρω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.