Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στα σεμινάρια για το εταιρικό δίκαιο και το Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Ημερομηνία 01/06/2018
Περιγραφή  Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στα σεμινάρια για το εταιρικό δίκαιο και το Γ.Ε.ΜΗ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για το εταιρικό δίκαιο και το Γ.Ε.ΜΗ, που έλαβαν χώρα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από την Δευτέρα έως την Παρασκευή. Ένας από τους καθηγητές ήταν ο Γεράσιμος Γεωργόπουλος από τα Μουσάτα.

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης εκπροσώπησαν το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος ΓΕΜΗ, Γεράσιμος Σιμωτάς και ο υπεύθυνος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Αλέξανδρος Ζαχαράτος. Τα σεμινάρια αυτά βοηθούν στην μελέτη και την αντιμετώπιση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες, αλλά και στην παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Οι δύο εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου μας επί πέντε ημέρες παρακολούθησαν αυτά τα σεμινάρια και η εμπειρία που αποκόμισαν θα μεταφραστεί σε εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Επιμελητηρίου

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.