ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ! 
 
Ημερομηνία 24/10/2012
Περιγραφή  ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

ebeki_2

 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!

Δόθηκαν στη δημοσιότητα (αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στο opengov.gr )για διαβούλευση, τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων ρύθμισης αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια

Στα Επιμελητήρια προβλέπεται να συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών -η οποία θα πιστοποιείται από τη Γ. Γ. Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις  για επίτευξη  των υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας που απαιτείται από το «δύσκολο» αντικείμενο της αδειοδότησης.

Τα Επιμελητήρια-λειτουργώντας ως υπηρεσίες «μιας στάσης»-  προβλέπεται να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, θα εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και θα τροποποιούν ή ανανεώνουν σχετικές αποφάσεις. Θα παρέχουν, επίσης, πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων με τις συναρμόδιες για την αδειοδότηση υπηρεσίες  θα αποτελούν παράγοντα εξοικονόμησης πολύτιμου χρόνου για τον επιχειρηματία και η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που θα εκδίδονται  θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία 

Προβλέπεται ,τέλος, η δυνατότητα καθορισμού αυτοτελούς τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης .

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.