ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ! 
 
Ημερομηνία 05/08/2012
Περιγραφή  ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

5_4_03

 

ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 14827/22/24.7.2011 στην οποία  ορίζονται οι προϋποθέσεις (υποχρεωτικής από 1/1/2013)  ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων : Αναγγελίας πρόσληψης, Πίνακα προσωπικού, Αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, Βεβαίωσης Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και Αίτησης για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Στην εν λόγω απόφαση η μεταβατική περίοδος ορίζεται μέχρι 31/12/2012 ( όπου η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, είναι προαιρετική)
Η απόφαση 14827 θα ισχύσει από 1/9/2012 διότι το ηλεκτρονικό σύστημα «υποδοχής» των ανωτέρω δηλώσεων δεν είναι ακόμα έτοιμο.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.