Αναστολή των δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 
 
Ημερομηνία 13/04/2020
Περιγραφή  Αναστολή των δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Αναστολή των δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ βάση της

υπ’ αριθμ.1788/329/Α3/24-3-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων

 

Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την

υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι ενδεικτικά η

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τις

αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης πράξεων

κ.α.

 

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

 

          • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

          • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

          • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

          • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

          • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης- B' Κύκλος

          • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

          • Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με

Εξωστρεφή Προσανατολισμό

          • Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών

Επιχειρήσεων

          • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση,

Εκπαίδευση

          • Ψηφιακό Βήμα

          • Ψηφιακό 'Αλμα

          • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

 

     Δείτε την κοινή Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης

ΜΜΕ:

    

https://diaxeiristiki.gr/images/EPANEK/anavathmisi-ifistamemwn/20200324_apof_anastolhs_prothesmiwn.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.