ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ημερομηνία 28/02/2020
Περιγραφή  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης τμήματος του παραδοτέου 4.1.1. που αφορά στη παραγωγή και τη σκηνοθετική επιμέλεια (προσαρμογή και εφαρμογή σεναρίου, ενός μουσικού επιμελητή και δεκαέξι (16) επαγγελματιών ή εθελοντών ηθοποιών καθώς και την κινησιολογία τους για τη συμμετοχή τους στην παράσταση της πολιτιστικής εκδήλωσης) 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου «Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» με ακρωνύμιο EXTROCULT στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” σας καλεί να υποβάλλεται την προσφορά σας.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λ.Βεργωτή 131, Αργοστόλι, 28100 έως και τη Παρασκευή 6/03/2020 και ώρα 12:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά

 

Κατεβάστε ή εκτυπώστε την προσφορά κάνοντας κλικ εδώ 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.