Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

 

 

 

Τροποποίηση 3-3-2021 (Νέα ημερομηνία λήξης: 28/04/2021)

 

https://diaxeiristiki.gr/images/EPANEK/THERMANTIKA_SWMATA/2021.03.04_2h_tropopoiisi_thermantika.pdf

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι

οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με

την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου

προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να

λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο

καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

60 εκατ. ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

 

Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι:

             56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων

εστίασης

             56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας

             56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

 

Επιδότηση

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά

μέτρα και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα.

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5000 ευρώ.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

             Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

             Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

             Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 

και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από αυτήν,

υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν

ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον

διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου,

ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο),

αυτόνομα/μεμονωμένα ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο

θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου.

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και

ώρα 15:00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα

17:00.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα

https://heating-devices.mindev.gov.gr

 

Αναλυτικά η πρόσκληση της δράσης:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201230_prosklhsh_thermantika.pdf

 

Αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων:

https://diaxeiristiki.gr/images/EPANEK/THERMANTIKA_SWMATA/2020.12.30.FAQ.pdf

 

Εγχειρίδιο υποβολής:

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201230_egxeiridio_ypovolhs.pdf