Πλαίσιο Λειτουργίας – Σκοπός

Πλαίσιο Λειτουργίας - Σκοπός

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας και των Επιχειρήσεων-μελών. Ως σκοπό έχει την εκπροσώπηση, παρακολούθηση και προώθηση της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με γνώμονα την ανάπτυξη της Οικονομίας.
Το Επιμελητήριο προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεσμικό και αναπτυξιακό του ρόλο, λειτουργεί στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου, με την βοήθεια του οποίου αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες του και διαμόρφωσε το οργανόγραμμά του.
Σε ετήσια βάση συντάσσεται πρόγραμμα δράσης, στο οποίο ενσωματώνονται νέα στοιχεία που επικαιροποιούν το επιχειρησιακό του σχέδιο. Ο Προγραμματισμός κάθε έτους, τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Οργάνων του Επιμελητηρίου.
Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης:
  1. Παρέχει υπηρεσίες δημόσιας αρχής (χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αδειών, κλπ)
  2. Αποτελεί Σύμβουλο της Πολιτείας (παρέχει πληροφορίες, γνωματεύσεις, υποβάλλει προτάσεις, λειτουργεί επιτροπές πραγματογνωμόνων, κλπ)
  3. Συμμετέχει σε επιτροπές προγραμματισμού των περιφερειακών αποκεντρωμένων οργάνων και των οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης
  4. Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα (παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και κατάρτιση – επιμόρφωση προς τα μέλη, εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμμετέχει σε φορείς ανάπτυξης
  5. Συνεργάζεται με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής
  6. Ενισχύει οικονομικά τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις πρωτοβουλίες τους
  7. Διαχειρίζεται τις υποδομές που διαθέτει και σχεδιάζει την ίδρυση νέων

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης , τα τελευταία έτη, έχει αναπτύξει δεκάδες μεγάλες και μικρότερες δράσεις οριζόντιας, αλλά και εξατομικευμένης επιχειρηματικής στήριξης.