Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων

Ίδρυση Επιχειρήσεων

Ξεκίνησε, από 21 Απριλίου 2011, η λειτουργία στο Επιμελητήριό μας της «Υπηρεσίας Μίας Στάσης»,( Υ.Μ.Σ) για την ίδρυση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και παράλληλα η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Το ΓΕΜΗ είναι μια μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Εταιρείας και θεωρημένο μισθωτήριο συμβόλαιο(αν νοικιάζουν χώρο για τη δραστηριότητα που θα ασκήσουν) ή τίτλους ιδιοκτησίας( αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος) .
Στη συνέχεια, συμπληρώνονται τα απαραίτητα έγγραφα και η Υπηρεσία-εφόσον έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα-πραγματοποιεί αυθημερόν και χωρίς να «απασχολείται» άλλο ο ενδιαφερόμενος, το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ίδρυση.
Τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα “κατεβάσουν” από το ΦΕΚ 470Β(736.120 ΚΒ),να τα αποθηκεύσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα εκτυπώσουν και να τα προσκομίσουν στο Επιμελητήριο.
Οι ενέργειες αυτές, κατά το παρελθόν, ήταν:
  1. Θεώρηση Καταστατικού στο Επιμελητήριο-Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.
  2. Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ΔΟΥ
  3. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Νομικών
  4. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Πρόνοιας
  5. Κατάθεση στο Πρωτοδικείο για δημοσίευση αντιγράφων των θεωρημένων καταστατικών
  6. Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ
  7. Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
Όλα τα παραπάνω βήματα, με τις ΥΜΣ , αντικαταστάθηκαν από μία και μοναδική διαδικασία που εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας. Η YMΣ συνδέεται με το επιχειρηματικό μητρώο( αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς και το TAXIS). Με την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, ενεργοποιείται ταυτόχρονα ο νέος τρόπος δημοσιοποίησης όλων των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας Στάσης με το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων που εξαιρούνται από ΥΜΣ. Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

  1. Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό  καθώς οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πρωτότυπη σύσταση.
  2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
  3. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν συνιστούν εταιρίες.

Διαδικασία Ίδρυσης Ατομικής Επιχείρησης

Διαδικασία Ίδρυσης Ε.Π.Ε και Α.Ε.

Η Υπηρεσία “μιας στάσης” γι αυτές τις επιχειρήσεις είναι,πλέον,ο συμβολαιογράφος.Με την ολοκλήρωση,βεβαίως, της διαδικασίας, ο φάκελος της επιχείρησης μεταβιβάζεται στο Επιμελητήριο.

Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπουργικής απόφασης Κ1 – 941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες.