ΑΠΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ! 

957949959953_949961947945950972956949957959953_02

Μια σειρά από τροποποιήσεις προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο για το Γ.Ε.ΜΗ .Στην αιτιολογική Έκθεση, αναφέρεται  ότι:

1) Με τις περιπτώσεις 1 έως 9, απλοποιείται η διαδικασία της σύστασης των εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, καθώς καταργείται η υποχρέωση αναζήτησης ασφαλιστικών ενημεροτήτων των εταίρων και διαχειριστών των εταιρειών, ενώ οι ασφαλιστικοί φορείς πρόκειται να ενημερώνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία των εταίρων και διαχειριστών αυτής.

2)Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης 10, απλοποιείται το ζήτημα της σύνταξης των προτυποποιημένων καταστατικών, με την υιοθέτηση πιο ευέλικτου σχήματος… Υιοθετείται η συγκρότηση μεικτών επιτροπών από τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  δια των οποίων θα καταστεί δυνατή η αποτύπωση της βασικής δομής και περιεχομένου των καταστατικών διατάξεων ανά τύπο εταιρείας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο το κόστος σύστασης των εταιρειών.