Ασφαλιστική ενημερότητα στους υπαγόμενους στο Νόμο Κατσέλη 

Η  ασφαλιστική ενημερότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλών με τον ν.3869 Κατσέλη, εδώ και πολλά χρόνια έχει μετεξελιχθεί σε τροχοπέδη εφόσον από τον ΕΦΚΑ δεν υποστηρίζεται η παροχή του ευεργετήματος της ασφαλιστικής βεβαίωσης.

Οι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, χωρίς δόλο και δεν διαθέτουν την υπό την έννοια του ν.3588/2007 πτωχευτική ικανότητα δεν είναι κοινωνοί του ευεργετήματος της ασφαλιστικής ενημερότητας. Στον αντίποδα, οι ενεργοί έμποροι, καθώς και οι νομικές οντότητες, που έχουν υπαχθεί στον πτωχευτικό νόμο σύμφωνα με τις διατάξεις είναι δικαιούχοι του ευεργετήματος της ασφαλιστικής ενημερότητας. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγούνται στη διακοπή της δραστηριότητά τους και στη σφράγιση των καταστημάτων τους, εφόσον δεν τους χορηγείται η  ασφαλιστική ενημερότητα, αφού κατά την κρίση του εκάστοτε υπαλλήλου καταστήματος ΕΦΚΑ θεωρείται υποδεέστερη ρύθμιση με αιτιολογία ότι είναι ρύθμιση με δικαστική απόφαση και θεωρείται μη ισχυρή. Όπως  είναι γνωστό η δικαστική απόφαση χρήζει ιδιαίτερης σπουδαιότητας και βαρύτητας αφού σύμφωνα με το νόμο και διαμέσου της δικαστικής οδού τακτοποιούνται και ρυθμίζονται οι οφειλές των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας  όλοι οι ασφαλισμένοι, χρήζουν ίσης μεταχείρισης  ακόμα και οι πτωχευμένοι, έχουν δικαίωμα στο ευεργέτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας. Έτσι και οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει εκ του νόμου να έχουν ίση μεταχείριση, και οπωσδήποτε  να διευκολύνονται  διότι καθ’ υπέρβαση των δυνατοτήτων τους διατηρούν επιχείρηση, πληρώνουν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους  προκειμένου εκ του νόμου να τακτοποιούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις και να ικανοποιούν τα ρυθμιζόμενα από το δικαστήριο ποσά. Σύμφωνα  με την  από 15/11/2017 ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270 του πρώην Διοικητή κ. Μπακαλέξη και την από 30/10/2017 αρ.πρωτ. 2128 από το Υπ. Εργασίας με υφυπουργό τον κ. Πετρόπουλο  αναφέρεται ρητά στην παράγραφο Δ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

«Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση. Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης. ΚΑΙ εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των προαναφερόμενων οδηγιών κατά την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων, το προσωπικό της Υπηρεσίας σας».

Λαμβάνοντας  λοιπόν  υπόψη ότι

Α. Ο νόμος 3869/2010 Κατσέλη με τους ενσωματωμένους σε αυτόν τροποποιήσεις και προσθήκες των Ν.3996/2011(ΦΕΚ Α  170/5.08.2011),Ν.4161/2013(ΦΕΚ Α 143/14.06.2013),και Ν.4346/2015(ΦΕΚ Α 152/20.11.2015 αναφέρει ρητά ρύθμιση οφειλών.

Β. Την εγκύκλιο  Ο.Α.Ε.Ε.αρ.3/5.2.2016 εφαρμογής του νόμου 3869/2010 από τον πρώην Διοικητής ΟΑΕΕ κ. Τσακίρη που ζητούσε  διευκρινιστική σε σχέση με το ευεργέτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας για τον νόμο 3869/2010 από το Υπουργείο Εργασίας αφού ο ΕΦΚΑ δεν είχε συσταθεί ακόμη.

Γ. Την ως άνω εγκύκλιο Ο.Α.Ε.Ε.αρ.3/5.2.2016 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο για την υπαγωγή των οφειλών στις διατάξεις του 3869/2010 δεν είναι δυνατή η παράλληλη τήρηση ρύθμισης άλλου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης, ενώ εάν ο οφειλέτης διατηρούσε ενεργή ρύθμιση αυτή διακόπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης .

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον δεν εξαιρείται η ρύθμιση με τον νόμο Κατσέλη, ούτε διαφορετικά ερμηνεύεται, συμπερασματικά συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιπρόσθετα η διάταξη ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270 δημοσιεύτηκε κατόπιν του αιτήματος του κ. Τσακίρη για υπόδειξη σχετικά με το ευεργέτημα της ενημερότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους έχει ζητηθεί εγγράφως τόσο από τον ΕΦΚΑ με αρ. πρωτοκ 1122341/24.09.2018 και με κοινοποίηση στο Υπ. Εργασίας στον κ. Πετρόπουλο με το από 25.09.2018 η έκδοση διευκρινιστικής διάταξης  προκειμένου την οριστική επίλυση του προβλήματος και η ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους υπαγόμενους στον Νόμο Κατσέλη ασφαλισμένους.

Μετά από 8 χρόνια ταλαιπωρίας και την διακοπή χιλιάδων επιχειρήσεων, με επιβλαβή αποτελέσματα στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, καθίσταται ζωτικής σημασίας και απολύτως απαραίτητο να διευκρινιστεί  το ευεργέτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη εξάσκηση της δραστηριότητας των ελευθέρων επαγγελματιών, με σκοπό την αποφυγή τόσο του κοινωνικού αποκλεισμού τους όσο και της πολύπλευρης οικονομικής συνέπειας στην Ελλάδα.

 

Ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής