Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση επιταγών 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το χρονικό διάστημα από 18.11.2020 έως και την 7.12.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση αξιογράφων.

Με το άρθρο 35 του Νόμου 4753/2020 (ΦΕΚ Α’ 227) προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 18.11.2020 μέχρι 31.12.2020) κατά 75 ημέρες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναστείλουν επιταγές πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα web banking και να δηλώσουν τις επιταγές που αναστέλλουν, είτε να επικοινωνήσουν με τα τραπεζικά ιδρύματα που τους εξυπηρετούν. Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων ενώ μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας 7/12/2020 δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. Από την 8η Δεκεμβρίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής