ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ηπείρου- Ιονίων νήσων παρουσιάζει στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες».Η εκδήλωση αφορά  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό μας και θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30.

 

Ως γνωστόν, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι η 30η Σεπτεμβρίου, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40% και αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

 

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων-Προμήθεια μηχανημάτων εξοπλισμού και λογισμικού-αγορά τεχνογνωσίας-δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού-δαπάνες μετεγκατάστασης-άυλες δαπάνες.

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.