ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΠ 13/04/2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΠ 13/04/2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)

 

 

Δημοσιεύθηκε στις 13/04/2020, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που περιλαμβάνει και θέματα του Τουρισμού και ειδικότερα ρυθμίσεις σχετικά με τις ακυρώσεις ταξιδιών.

 

Δίνεται η δυνατότητα, σε μια τουριστική επιχείρηση να μην επιστρέψει στον πελάτη της (είτε τελικό καταναλωτή, είτε άλλη «ενδιάμεση» τουριστική επιχείρηση) οποιοδήποτε ποσό (προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, κ.λπ), που ο πελάτης έχει καταβάλει, για την εκτέλεση της σύμβασης και αντί της επιστροφής χρημάτων, να προσφέρει στον πελάτη, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα («υπόσχεση») ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

Ειδικότερα:

Α. Καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους (Άρθρο εβδομηκοστό)

1. Σε ποιες συμβάσεις εφαρμόζεται

Εφαρμόζεται σε καταγγελίες συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ:

α) τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού) και είναι οι εξής:

α. Τουριστικά καταλύματα

 

β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

 

γ. Τουριστικά γραφεία

 

δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

 

ε.Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.

 

 

στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)

 

ζ. Ναυλομεσιτικά Γραφεία.

 

η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό.

 

 

β) πελατών των ανωτέρω:

α) καταναλωτές

β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα

γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων

δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

 

 

 

Σημειώνεται ότι:

(α) Η καταγγελία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος

(β) Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

(γ) Οι πελάτες μπορεί να κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Ποια περίοδο αφορά

Αφορά συμβάσεις οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

3. Τι προβλέπεται

Εάν, κατόπιν της καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

4. Προθεσμίες και Τρόπος Υλοποίησης («Πιστωτικό Σημείωμα»)

α) Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών, από την 13-4-2020 ( έναρξη ισχύος της ΠΝΠ). «Ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο που επιτρέπει στον ταξιδιώτη ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες, που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών».

Προσοχή

Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

β) Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

γ) Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

δ) Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

ε) Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018. [βλ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7 Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)]

Β. Καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο)

1. Σε ποιες συμβάσεις εφαρμόζεται

Εφαρμόζεται σε καταγγελίες συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ :

α) τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014  και ομοίως  άλλης/ άλλων τουριστικών επιχειρήσεων

είτε

β) τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής

Σημειώνεται ότι:

(α) Η καταγγελία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος

(β) Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

2. Ποια περίοδο αφορά

Αφορά συμβάσεις οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

3. Τι προβλέπεται

Εάν, κατόπιν της καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του.

4. Προθεσμίες και Τρόπος Υλοποίησης

α) Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο (ως άνω) την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών, από την 13-4-2020 (έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ).

Προσοχή

Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

β) Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται, δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ