Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 753 – 05.03.2019 με τη 2η τροποποίηση της αριθμ. 3401/811 A1/ 10/7/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2484) απόφασης ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, “η με αριθμ. 3401/ 811 A1/10/7/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2484) Υπουργική απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 8773/3247 Α1/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5801) υπουργική απόφαση, τροποποιείται εκ νέου με την παρούσα, ως προς ύψος της ενδεικτικής συνολικής δημόσιας δαπάνης (αύξηση από 240.000.000 € σε 390.000.000 €) και την κατανομή αυτής στις Κατηγορίες Περιφερειών”.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής