ΕΡΧΕΤΑΙ Η ” ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

Αναμένεται  κατά την τρέχουσα εβδομάδα-ή στις αρχές της επόμενης- να προκηρυχθεί το Πρόγραμμα «Nέα καινοτομική επιχειρηματικότητα».( Η προδημοσίευση του Οδηγού του Προγράμματος είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων από 23/03/11)

 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία και στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:

 

1.’Ολα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για προτάσεις που υποβάλλονται το 2011, οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να ιδρύονται από άτομα τα οποία θα ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση, θα έχουν οπωσδήποτε το 51% του εταιρικού κεφαλαίου  και τα οποία είναι άνεργοι ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. (Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.)

 

2) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα  οι οποίες έχουν συσταθεί το 2011  και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. (Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising )

 

3) Νέες Mικρές και Πολύ Mικρές επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται το 2011 θα πρέπει, μέχρι και 31-12-2010 να έχουν κλείσει από 1-5 διαχειριστικές χρήσεις

 

Το Πρόγραμμα ενισχύει  έργα προϋπολογισμού α) 30.000 – 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων μεταποιητικού χαρακτήρα και β) 20.000 – 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων

 

Επιλέξιμες ενέργειες :Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (έως 25% του προϋπολογισμού)- Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (έως 80% του προϋπολογισμού)-. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (έως 40% του προϋπολογισμού).-Κατοχύρωση πατέντας – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (έως 40% του προϋπολογισμού)-Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών (έως 25% του προϋπολογισμού)- Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (έως 20% του προϋπολογισμού)- Λειτουργικές δαπάνες, μόνο για τις υπό ίδρυση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση (έως 5% του προϋπολογισμού και μέχρι 12.000 ευρώ) κ.λ.π.