Νέα ΚΥΑ για εξ αποστάσεως εργασία λόγω covid 19 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2684/1-7-2020 η υπ. αριθμ. οικ. 26308/768/30.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Υγείας, με την οποία προβλέπεται η παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, για τον οποίο προβλέπει η διάταξη του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ Α’ 55) και αφορά πρωτίστως στην παράταση του δικαιώματος του εργοδότη να καθιερώσει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας για τους εργαζομένους της επιχείρησης του.

Ειδικότερα και προς τον σκοπό κάλυψης της επιτακτικής ανάγκης στήριξης των εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και με γνώμονα την μέχρι σήμερα πορεία της εξέλιξης του φαινομένου, αποφασίστηκε με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση η παράταση της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εργασίας, – η οποία θεσμοθετήθηκε, ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. – παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται δε ότι, το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθιερώθηκε ασφαλώς για πρώτη φορά από την ως άνω Πράξη  Νομοθετικού περιεχομένου, αλλά αποτελεί θεσμό γνωστό στο εργατικό δίκαιο και προβλέφθηκε, ως εναλλακτικός τρόπος, για την παροχή της συμφωνημένης εργασίας, ήδη και σε παλαιότερες εθνικές ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ασφαλώς αποτελεί άσκηση διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο εξ αιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, πολλές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό – όπου το εν λόγω σύστημα είναι γνωστό και χρησιμοποιείται ευρέως επί σειρά ετών -, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας για πολλούς από τους εργαζομένους τους, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούν να οργανώνουν καλύτερα τον εργασιακό χρόνο των εργαζομένων τους, προσαρμόζοντας τον στις ανάγκες των ίδιων των  επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα, φαίνεται να εξοικονομείται και για τους ίδιους τους εργαζομένους πολύτιμος χρόνος με την αποφυγή των μετακινήσεων τους, με αντίστοιχο για αυτούς όφελος από την εξοικονόμηση των δαπανών μετακίνησης . Μάλιστα στο εξωτερικό τουλάχιστον το 50% των πολυεθνικών εταιρειών και των εταιρειών startup έχουν καθιερώσει  το σύστημα του remote working (απομακρυσμένη εργασία) τουλάχιστον για το 50% των υπαλλήλων τους. Συνηθέστερη δε μορφή εξ αποστάσεως εργασίας παραμένει αυτή της τηλεργασίας.

Σημειώνεται επίσης τέλος ότι, το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις κυρίως του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα, όπου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των εργαζομένων για την εκτέλεση της ανατιθέμενης με τη σύμβαση εργασίας δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, φαίνεται να καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα και με έρευνες που έχουν διεξαχθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό αποδεικνύουν ότι, η εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα κατά την πραγματοποίηση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας έχει άμεση επιρροή και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, η οποία μεταβάλλεται θετικά από 36% σε 42% για όσους δηλώνουν εξοικειωμένοι, ανεξαρτήτως αν εργάζονται σε ελληνικές, ή σε πολυεθνικές εταιρείες.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής