ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

Το Πρόγραμμα «Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης», το οποίο θα ξεκινήσει σύντομα, αφορά υφιστάμενες και νέες ή υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών, οι οποίες θα επιδοτηθούν για μια σειρά από δαπάνες(30.000-180.000 ευρώ) με ποσοστά χρηματοδότησης που κυμαίνονται από το 25-75% του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του προϋπολογισμού.

 

Α)Για υφιστάμενες επιχειρήσεις οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι :  1. Κτιριακές εργασίες, μετασκευή οχήματος, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης και συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, ράφια,  εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων κ.λ.π. μέχρι 100% του προϋπολογισμού

 

2 Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ. ΠΕ.- Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους (μέχρι 30% του προϋπολογισμού)

 

3.  Αϋλες δαπάνες με ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20% του προϋπολογισμού( π.χ. δημιουργία φυλλαδίων και ιστοσελίδας)

 

4. Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (μέχρι 25% του προϋπολογισμού και έως 15.000 ευρώ).

 

5. Αγορά οικοπέδου και αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό κ. λ.π (μέχρι 10% του προϋπολογισμού).

 

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου σχεδίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (ή διετίας).

 

Β)Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες έως 25% του προϋπολογισμού και δαπάνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. τα οποία  θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

Κάθε υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ή να δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, και ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στους πελάτες.