Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

            Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας έχοντας υπόψη:

            1.την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 78 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

            2.την διάταξη των παρ. 1-4 του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

            3.Την από 28/01/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας.

            4.Την επείγουσα ανάγκη λειτουργίας των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με ένα επιστημονικό συνεργάτη και ένα επιμελητηριακό στέλεχος, ενόψει κυρίως των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών παρουσίας του Επιμελητηρίου στον επιχειρηματικό στίβο,

            αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίασή της, της 01/03/2019,

 

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συνεργασία (Α) ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου πτυχίου δημόσιας διοίκησης και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και γνώστη Η/Υ και αγγλικής γλώσσας, με γνωστικό αντικείμενο τις αρχές διοικητικού δικαίου. Η κτήση μεταπτυχιακών τίτλων σχολών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη αναγνώριση της ισοτιμίας από την αρμόδια ελληνική αρχή. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από νόμιμη αρχή. Η συνεργασία του επιστημονικού συνεργάτη θα είναι σχέση σύμβασης έργου και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  έως την 31 Δεκεμβρίου 2019, δυνάμενη να ανανεώνεται με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής εφόσον το επιβάλλου ανάγκες της υπηρεσίας κάθε χρόνο. (Β) ενός (1) στελέχους, κατόχου απολυτηρίου Λυκείου και γνώστη Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων θα συνεκτιμηθεί. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από νόμιμη αρχή. Η συνεργασία του στελέχους θα είναι σχέση σύμβασης έργου και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  έως την 31 Δεκεμβρίου 2019, δυνάμενη να ανανεώνεται με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής εφόσον το επιβάλλου ανάγκες της υπηρεσίας κάθε χρόνο.

 

            Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι την 07/03/2019 και μέχρι την 12ην ώρα μεσημβρινή, αίτησή τους μαζί με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, τα οποία θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης προσόντων και θα υποβληθούν για τελική έγκριση στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας, προκειμένου να επιλεγεί ο ως άνω επιστημονικός συνεργάτης και το επιμελητηριακό στέλεχος.

            Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του επιστημονικού συνεργάτη και του επιμελητηριακού στελέχους.

            Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας στον πίνακα ανακοινώσεων του μεγάρου, που στεγάζονται τα γραφεία του επί της οδού Βεργωτή επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες όπως επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και να παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

Αργοστόλι, 01/03/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ