ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 539/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/08/2020

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς –Ιθάκης, διακηρύσσει τον με αρ. πρωτ. 540/04-08-2020 συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 4.1.1. «Διοργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων- Κοστούμια για την εκδήλωση» στο πλαίσιο του έργου: Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism EXTROCULT που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg IPA CBC ProgrammeGreeceAlbania 2014 – 2020”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

·         98393000-4 Υπηρεσίες ράφτη

·         18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η 14-08-2020 και ώρα 12:00

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18-08-2020  και ώρα 09:00 ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

H πρόσβαση στη διακήρυξη και στα έγγραφά της μπορεί να γίνει ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

 

 

 

 

 

 

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη εδώ: