ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

    Έχει δει το φως της δημοσιότητας η Προδημοσίευση του Προγράμματος «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με σκοπό την πιστοποίηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση, βελτίωση και συμπλήρωση υποδομών ήδη πιστοποιημένων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 80 εκατ. Ευρώ

 

Οι προτάσεις υπαγωγής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά( και μετά από ένα δεκαήμερο και ταχυδρομικά) στον ΕΦΕΠΑΕ, που αποτελεί φορέα διαχείρισης του Προγράμματος συνεχώς μετά την 15η/10/2009.

 

Αυτοί που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση πρέπει να είναι επιτηδευματίες, να τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας, να ασκούν δραστηριότητα πριν την 1/01/07(όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός του 2009)  και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική περίοδο, η επιχείρησή τους να μην είναι σε πτώχευση ή προβληματική, να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των € 30.000 κατά την τελευταία τριετία. Απαιτείται, επίσης, η επιχείρηση  να ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες: α) να έχει κωδικό από 06-32, 39-46,58-66,68-75,77-82(σύμφωνα με την ΚΑΔ 2008) β) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανάκτηση υλικών, συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων και απορριμάτων. γ) Λιανικό εμπόριο, ταχυδρομικές  και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, καταλύματα, εστίαση, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης, εκπαίδευση κ.λ.π.

 

Εξαιρούνται Φυτική και ζωική παραγωγή, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κ.λ.π.

 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι τα 80.000( ή 150.000 Ευρώ), το κατώτατο όριο είναι 30.000 και το ποσοστό χρηματοδότησης 50%

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: οι δαπάνες εμπειρογνωμόνων- Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης-Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων-Δαπάνες Η/Υ- Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) & Λογισμικού (Software)-Δαπάνες Συμβούλων

 

( Σε όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες υπάρχει ανώτατο όριο)

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. Τα έντυπο υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους: ΥΠΑΝ (www.ypan.gr), ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr) και ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).