ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Ε.Τ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Q-BAKE 

efet_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Q-BAKE

 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υλοποιεί το έργο «Προσόντα για

την Ευρωπαϊκή Αρτοβιομηχανία (Q-Bake)”». Το έργο χρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτομίας

Leonardo da Vinci μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης,

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Ο κύριος στόχος του είναι η

ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους στην

αρτοβιομηχανία, οι οποίοι χωρίς το πρόγραμμα δεν θα είχαν την ευκαιρία να

εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε θέματα εφαρμογής νέων

τεχνολογιών στην αρτοβιομηχανία. Στο πλαίσιο του Q-Bake θα αναπτυχθούν

πρότυπα προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα και θα επικυρωθούν μέσω της

κατάρτισης ομάδων καταρτιζομένων, οι οποίοι με το πέρας της κατάρτισης θα λάβουν

το πιστοποιητικό Europass, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι νέες δεξιότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο:

www.qbake.eu

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, ο ΕΦΕΤ θα απασχολήσει εξειδικευμένους

εκπαιδευτές με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Καλούμε ενδιαφερόμενους – υποψηφίους εκπαιδευτές να υποβάλλουν αίτηση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Q-Bake.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές – τριες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα

προσόντα:

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) σε ειδικότητα με γνωστικό

αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης

2. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας με συνάφεια στον

τομέα Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής η οποία αποκτήθηκε μετά το πέρας των

σπουδών

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λιπών στη βιομηχανία αρτοποιίας-

ζαχαροπλαστικής

4. Τουλάχιστον εκατό (100) ώρες αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας στην

εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων συμπεριλαμβανομένης και εκπαιδευτικής

εμπειρίας σε εσωτερικές εκπαιδεύσεις ανάλογων επιχειρήσεων

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες,

καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που

διαθέτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την

ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης για διδασκαλία και την εκτέλεση

της από τους δημόσιους υπαλλήλους γενικά, απαιτείται η ύπαρξη της άδειας που

προβλέπεται στο άρθρο 31 του νόμου 3528/2007, πλην του προσωπικού του ΕΦΕΤ

για το οποίο δεν απαιτείται η λήψη αυτής της αδείας.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες θα πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ., Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, ΤΚ 11526,

Αθήνα, σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει έγγραφη ενυπόγραφη απλή

αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, και επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα σε φόρμα

Euro CV, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Αίτηση για: [Εκπαιδευτές/τριες: Q-Bake Project]

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ότι: τα στοιχεία του

συνημμένου βιογραφικού σημειώματος είναι ακριβή, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την παροχή των αναφερόμενων σε αυτήν

υπηρεσιών. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα όπως τίτλους σπουδών, λοιπά δικαιολογητικά που

τεκμηριώνουν επιπρόσθετα στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος, βεβαιώσεις

επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας. Οι επιλεγέντες θα κληθούν να καταθέσουν

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα u964 των ανωτέρω.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής

σχετικής αιτήσεως – υπευθύνου δηλώσεως, βιογραφικού και σχετικών

δικαιολογητικών, ορίζεται η 24-08-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες αξιολογούνται σύμφωνα με τα τυπικά και

ουσιαστικά τους προσόντα από την ομάδα έργου του ΕΦΕΤ που έχει οριστεί ειδικά

για το συγκεκριμένο έργο και επιλέγονται με την ουσιαστική συνδρομή και σύμφωνη

γνώμη των εκπροσώπων των Ελλήνων εταίρων του ΕΦΕΤ στο έργο Q-Bake, σε ειδική

συνάντηση των Ελλήνων εταίρων του έργου που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στα

τέλη Αυγούστου.

Οι δύο (2) υποψήφιοι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν τελικά, οφείλουν κατόπιν της

επιλογής τους, να υπογράψουν με τον ΕΦΕΤ σχετική σύμβαση παροχής

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην οποία θα αναγράφονται οι υποχρεώσεις τους, όπως

αυτές περιγράφονται κατωτέρω:

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ετοιμάσουν εκπαιδευτικό υλικό (στην αγγλική

γλώσσα) για το πρόγραμμα και να το υποβάλλουν στην αρμόδια ομάδα έργου

του ΕΦΕΤ μέχρι και 30-10-2012. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό υλικό θα

αφορά στην εκπαίδευση στελεχών της βιομηχανίας αρτοποιίας και

ζαχαροπλαστικής σε θέματα που αφορούν τη χρήση λιπών στην αρτοποιία και

ζαχαροπλαστική (ενδεικτικά αναφέρονται επιπτώσεις από την προσθήκη

λιπών, τύποι λιπών, υποκατάστατα λιπών, κλπ).

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον παρουσιάσεις σε

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων σε πρόγραμμα Microsoft Office Power Point,

όπου θα περιλαμβάνονται και διευκρινήσεις προς τους εκπαιδευτές (speaker

notes) σε σημεία που αυτό είναι σκόπιμο, πρόταση για πρακτική άσκηση των

καταρτιζομένων σε πιλοτική μονάδα (pilot plant), storyboard για την

δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με βάση τα ανωτέρω, σύντομες ερωτήσεις

αξιολόγησης των καταρτιζομένων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να

καλύπτει σχετική θεματική ενότητα διάρκειας 2,5 έως 3 ωρών, καθώς και

αξιολόγηση των καταρτιζομένων πάνω στην διδαχθείσα θεματική ενότητα. Η

κατανομή των εργασιών για την παραγωγή του ανωτέρω εκπαιδευτικού

υλικού θα γίνει μετά από συνεννόηση των δύο (2) εκπαιδευτών που θα

επιλεγούν και με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας εργασίας του έργου.

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να συμμετέχουν σε workshop (εργαστήριο)

εκπαίδευσης εκπαιδευτών το οποίο θα λάβει χώρα στο Campden, στο

Ηνωμένο Βασίλειο, από 17-20 Δεκεμβρίου 2012. Τα έξοδα μετάβασης,

διαμονής και σίτισης των εκπαιδευτών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το

πρόγραμμα.

Στο εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να :

1. Επικυρώσουν το εκπαιδευτικό υλικό και την δομή των προγραμμάτων

κατάρτισης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτές που θα

επιλεγούν από τους εταίρους του προγράμματος, στο Campden.

2. Μελετήσουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος

κατάρτισης και να προτείνουν εκπαιδευτικές τεχνικές, πρώτες ύλες,

εποπτικά μέσα, εξοπλισμό, κλπ.

3. Να συμμετέχουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού βίντεο για μελλοντική

χρήση ως εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος στο πλαίσιο του

εργαστηρίου στο Campden.

4. Να αποφασίσουν πάνω στην προτεινόμενη μεθοδολογία και τα μέσα

αξιολόγησης των καταρτιζομένων.

Σημειώνονται επίσης τα κάτωθι:

Τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού θα παραμείνουν στους

εταίρους μετά το πέρας του έργου.

Οι εκπαιδευτές μετά την επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού οφείλουν να

παράσχουν το ανωτέρω υλικό και στην Ελληνική γλώσσα σε χρόνο που θα

τους ορισθεί αλλά οπωσδήποτε πριν τη διοργάνωση του προγράμματος

κατάρτισης στελεχών αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα τον Απρίλιο

– Μάιο 2013.

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση

εμπιστευτικότητας κατά την υπογραφή της συμβάσεως με τον ΕΦΕΤ, η οποία

θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως.

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση διαθεσιμότητας,

η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως. Στη δήλωση θα

αναφέρεται ρητά ότι είναι διαθέσιμοι για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο

εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο Campden του Ηνωμένου Βασιλείου από 17 έως

και 20 Δεκεμβρίου 2012 (7 ώρες κατάρτισης ανά ημέρα), καθώς και να

συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο τριήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών

αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής το οποίο θα διοργανωθεί στην Ελλάδα εντός

της χρονικής περιόδου Απριλίου – Μαΐου 2013.

Το ύψος της αμοιβής και ο χρόνος αποπληρωμής των εκπαιδευτών θα

καθορίζονται λεπτομερώς στη σύμβαση.

Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται σχετικές ρήτρες σε περίπτωση μη παροχής

των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών προς τον ΕΦΕΤ.

Η επιλογή των εκπαιδευτών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-8-2012 και

οι επιλεχθέντες εκπαιδευτές αναμένεται να κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση

συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ έως τις 7-9-2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΦΕΤ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ