ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ιούνιος 2020) 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης τμήματος του παραδοτέου 4.1.1. που αφορά στις δράσεις διοργάνωσης και δημοσιότητας της πολιτιστικής εκδήλωσης 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου «Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» με ακρωνύμιο  EXTROCULT στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” σας καλεί να υποβάλλεται την προσφορά σας.

 

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 131, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 έως και την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 12:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

 

Για να κατεβάσετε ή να τυπώσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ